Posts

The last environment post

We have employed a person responsible for all freight, whom ensure that we get packed the trucks the most optimal way, and thereby saving CO2 outside the company. We recycle much of the packaging that we receive from other suppliers. Much of the plastic that we receive from other suppliers are also recycled.

 

Green


 

‘Vi har ansat en fragtansvarlig, som bl.a. spørger for, at vi får pakket lastbilerne på den mest optimale måde, og derved spare CO2 uden for virksomheden. Meget af det emballage som vi modtager fra andre leverandører genbruger vi selv. Meget af det plast, som vi modtager fra andre leverandører bliver ligeledes genbrugt.’

Our chemicals

All our chemicals are placed on drip pans, to keep track of all fluids. Our goal was to register the all our chemicals in the Chemistry Guide. All chemicals are now stored and the next step is to find substitutions.

 

kemi_1


 

‘Alle vores kemikalier står på spildbakker, så der er styr på alle væskerne. Vores mål var at registrere alle vores kemikalier i Kemiguiden. Alle kemikalier er nu registreret og der bliver nu vurderet om mulighederne for substitution.

 

Savings

ELECTRICITY

Each month we read our electricity meter, so we can keep track of the consumption. All our lamps throughout the company are equipped with LED light bulb and we use only energy-efficient domestic appliances. We have achieved a saving of 11% compared to last year’s consumption. Our goal was 2.5%.

 

WATER

Each quarter we read our water gauge. We have installed saving toilets and faucets throughout the company, which helps reduce water consumption.

 

GAS

Our goal was to reduce the consumption of gas by 2.5% but we reached 15.5% – we are very satisfied. Since 2010, we have reduced by 29.7%.

 


 

EL

Hver måned bliver vores elmåler aflæst, så vi løbende kan følge med i forbruget. Alle vores lamper i hele virksomheden er udstyret med LED-pærer og vi anvender kun energi rigtige hvidevare. Alle kaffemaskiner bliver sluttet af den sidste mand, som forlader lokalet – der er alligevel ingen, som laver kaffe om natten. Vi har opnået en besparelse på 11 % i forhold til sidste års forbrug. Vores mål var 2,5 %.

 

VAND

Vores vandmålere bliver aflæst hvert kvartal. Vi har instelleret spare toiletter og vandhaner i hele virksomheden, som medvirker til mindre vandforbrug.

 

GAS

Vores målsætning var at reducere forbruget på gas med 2,5 % men vi nåede 15,5 %, hvilke vi er meget tilfredse med. Siden 2010 har vi reduceret med 29,7 %.’

Sorting of waste

There are trashcans placed many places in the company, one for paper/cardboard and one for combustible (aluminum and mixed metal). It is very important to us, that ALL waste is sorted correctly. We make sure to save as much paper as possible and we print only the most necessary. All our catalogs are available online at our website, but when we send something to the print shop, it is obviously printed on recycled paper.

Waste1

Waste2

 

 


 

‘Rundt omkring i hele virksomheden står der affaldssortering, en til papir/pap, brandbart og metal (aluminum, blandet metal). Det er meget vigtigt for os, at ALT affald bliver sorteret korrekt. Vi sørger for at spare så meget på papiret som muligt. Vi printer kun det mest nødvendige. Alle vores kataloger er tilgængelige online på vores hjemmeside, men når vi sender noget til trykkeriet, bliver det naturligvis trykt på genbrugspapir.’

Our suppliers

Four Design completes an assessment of the environment for all our suppliers, both in the selection of a new supplier and as rating of existing suppliers. This evaluation can be followed by an on-site audit of the supplier.

 

 

‘Four Design gennemfører en miljøbedømmelse af alle sine leverandører, dels ved udvælgelse af nye leverandører og til bedømmelse af nuværende leverandører. Bedømmelsesresultatet kan resulterer i en audit hos leverandøren.’

Development and environment

During development of the Four® Sure and Four® Cast’2 chair family, the environment was an important factor. The families are designed without screws, it’s noise reducing, and it saves components. This allow easy disassembly in connection with later disposal and recycling.

 

Cast'2-and-Four-Sure

 


 

‘Under udviklingen af Four® Sure og Four® Cast’2 stole familierne, har miljøet haft en stor betydning. Begge familier er designet uden brug af skruer, er støjreducerende og der er sparet på komponenter. Dette betyder, at det gør det let at adskille komponenterne i forbindelse med senere bortskaffelse og genanvendelse.’

 

 

Cast2_brochure

Internally audit

At Four Design is important that we all are aware of the environment and how each of us takes part of creating a better environment. Two times a year there will be an internally audit.

The internal audit includes a plan, prepared in advance of our environmentally responsible representatives. We will ask question to our employees, questions that are related to our environmental plan. We will look back on the past year, to verify improvements. Finally there will be completed a report, for which to be reviewed by all managers in Four Design.

 


 

‘Hos Four Design er det vigtigt, at vi alle er bevidste om miljøet, og hvordan vi hver især er med til at skabe et bedre miljø. 2 gange årligt bliver der afholdt internt audit.

Den interne audit indeholder en plan, som er udarbejdet forinden af vores miljøansvarlige. Der bliver stillet spørgsmål til medarbejderne, spørgsmål som relaterer til vores miljøplan. Der bliver kigget tilbage på det sidste år, om der er sket forbedringer. Der bliver set på, om alle forholdende er i overensstemmmelse med planen. Til sidste bliver der udarbejdet en rapport, som bliver gennemgået af lederne indenfor områderne.’

Environmental diploma from MiljøForum Fyn

January 14th, Four Design was, for the 3rd time, awarded with the environmental diploma from MiljøForum Fyn. We received the diploma because we work professionally with environmental conditions and creates good results for the benefit of our company and the environment.

diplom

In addition to receiving the diploma, we have internally prepared an environmental report, which deals with everything that affects the environment – including electricity, gas, water and chemicals.

 

 


 

‘Den 14. januar modtog Four Design for 3. gang miljø-diplomet fra MiljøForum Fyn. Diplomet modtog vi bl.a. fordi vi arbejder professionelt med miljøforholdene og skaber gode resultater til gavn for vores virksomhed og for miljøet.

Foruden for modtagelse af diplomet, har vi internt udarbejdet en miljørapport, som omhandler alt det, som påvirker miljøet herunder forbrug af el, gas, vand og kemikalier.’

Focus on the environment

We experience a growing interest in the history behind our products and the products that are produced in environmentally friendly surroundings. We have therefore chosen to focus on the environment in the next 14 days and tell you how we are helping to contribute to a better environment.

 

Renewal of ISO 14001 certification
Today we have renewed our ISO 14001 certificate and we are ready for another year in the environment character. At Four Design, we are very much aware of the climate. We care about the environment in every step and it has become a natural part of our everyday lives. Explore within the next 14 days how we think, handle and care about the environment.

FourDesign_ISO14001-2014_UK_New

 

 


 

‘Vi oplever en stigende interesse på historien bag vores produkter og produkter, som er produceret i miljørigtige omgivelser. Vi har derfor valgt, at sætte fokus på miljøet de næste 14 dage og fortælle, hvordan vi hjælper med at bidrage til et bedre miljø.

Fornyelse af ISO 14001 certifikat
Vi har i dag fået fornyet vores ISO 14001 certifikat og er klar et endnu et år i miljøets tegn.
Hos Four Design er vi meget klimabevidste. Vi tænker på miljøet i hvert eneste led og det er blevet en naturlig del af vores hverdag. Gå med på opdagelse rundt i vores virksomhed de næste 14 dage, og se hvad vi gør, og hvordan vi tænker på miljøet.’